Ubuntu18.04创建新的系统用户

Submitted by Lizhe on Tue, 06/16/2020 - 01:58

useradd -r -m -s /bin/bash docker

     参数说明:

  -r:建立系统账号

  -m:自动建立用户的登入目录

  -s:指定用户登入后所使用的shell

 

     passwd docker